REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109 W KRAKOWIE

Rozdział I

Podstawa prawna.

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. Zmianami).

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianach ustawy o systemie oświaty oraz zmianach niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 maja 2007 r. nr 80, poz.542).

3. Statut Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2.

W Szkole Podstawowej nr 109 w Krakowie działa Rada Rodziców. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 109.

§ 3.

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

a) organ szkoły – należy rozumieć Dyrektora Szkoły , Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski,

b) statucie szkoły – należy rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie.

2. Rada Rodziców jest organem szkoły.

§ 4.

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok szkolny z uwzględnieniem pkt 2.

2. Członkostwo w Radzie Rodziców trwa na czas nauki dziecka w szkole . Z chwilą zaprzestania uczęszczania dziecka do szkoły rodzic przestaje być członkiem Rady Rodziców.

§ 5.

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

• wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

• wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły.

• zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

2. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami Statutu Szkoły.

Rozdział III

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 6

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

1) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie,

b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły;

4) określenie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.

Rozdział IV

Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców

§ 7

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z przynajmniej trzech osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie /w głosowaniu tajnym/ jednego przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.

4. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie:

a) prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców,

b) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców.

5. Prezydium rady rodziców składa się z 3 członków, tak aby można było wyłonić funkcje

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego -pełniącego również funkcje Sekretarza, Skarbnika .

6. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

7. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców

8. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji rady.

9. Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, nie więcej jednak niż z 5 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa. finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

10. Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków , członków rady rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły / jako ekspertów / – dla wykonywania określonych zadań.

§ 8

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 9

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły.

4. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada Sekretarz

5. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

Rozdział VI

Wybory do organów rady rodziców i tryb odwoływania

§ 10

1. Wybory do rady rodziców, prezydium rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym /z wyjątkiem komisji rewizyjnej/.

2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla

danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego

zebrania wyborczego.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad zebrania sprawozdawczo wyborczego Rady Rodziców:

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,

b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie / lub nie udzielenie / absolutorium ustępującemu organowi,

d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.

e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły i organizacji,

f) plenarna dyskusja programowa,

g) uchwalenie wniosków programowo organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji,

h) wybory nowych organów rady rodziców:

i) ustalenie przez Komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

j) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów

k) głosowanie,

l) ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji wyborczej;

m) wolne głosy i wnioski.

7. Odstąpienie od udziału w Radzie Rodziców może nastąpić w drodze złożenia rezygnacji, która

wymaga akceptacji Rady Rodziców, odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady po

uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

8. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta za zgodą 75 % członków.

§ 11

1. Inne plenarne posiedzenia Radzie Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 9, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VII

Kompetencje Rady Rodziców oraz jej organów wewnętrznych

§ 12

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

b) Uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną szkolnego programu profilaktyki

c) Uchwalanie regulaminu swojej działalności

2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy:

a) Delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

b) Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły

c) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

d) Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji

e) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

f) Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

g) Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły

h) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela

i) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

j) Propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

k) Wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład rady szkoły

l) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania

3. Rada pedagogiczna i dyrektor szkoły zobowiązani są zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach:

1) statutu szkoły,

2) oceny działalności szkoły,

3) planu pracy edukacyjnej, projektu i realizacji budżetu szkoły,

4) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

5) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

6) regulaminu samorządu uczniowskiego,

7) organizacji działających w szkole.

4. Prezydium Rady Rodziców

1) Prezydium Rady Rodziców jest ogniwem wykonawczym realizującym przyjęty przez Radę Rodziców Szkoły plan działania.

2) Do podstawowych zadań Prezydium należy:

a) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

b) realizacja planu finansowego Rady oraz podejmowanie decyzji o jego zmianach,

c) wykonywanie uchwał Rady,

d) powoływanie i nadzór nad pracami komisji utworzonych w celu wydania opinii w sprawach przytoczonych w kompetencjach Rady,

e) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady,

f) reprezentowanie Rady i ogółu rodziców wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz,

g) przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Rodziców,

h) przygotowanie projektu planu finansowego i przedstawienie do zatwierdzenia przez Radę

(Plan finansowy Rady tworzony jest oddzielnie na każdy rok szkolny, tj. na okres od 01 września do 31 sierpnia),

i) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie spraw będących w wyłącznej kompetencji Rady Rodziców.

3) Prezydium ze swego grona wybiera:

1) Przewodniczącego

2) Wiceprzewodniczącego ( pełniący również funkcje Sekretarza)

3) Skarbnika.

4) Uchwały Prezydium Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy składu Prezydium, większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego. Posiedzenia Prezydium są protokołowane, a protokoły przechowywane w dokumentacji Rady.

5) W posiedzeniach Prezydium Rady Rodziców może brać udział dyrektor szkoły /wicedyrektor/ i zaproszeni goście.

5. Komisja rewizyjna

1) Komisja rewizyjna obowiązana jest jeden raz w roku dokonywać kontroli działalności szkolnej rady rodziców. W zakresie gospodarczymi finansowym komisja rewizyjna powinna sprawdzać wykonanie planu finansowo-gospodarczego szkolnej rady rodziców, sprawdzać prowadzenie rachunkowości, zgodność obrotów i sald na rachunku bankowym szkolnej rady rodziców z dokumentami, jak też celowość i prawidłowość wydatków szkolnej rady rodziców.

2) Komisja rewizyjna obowiązana jest również przeprowadzić kontrolę działalności szkolnej rady rodziców na pisemną prośbę dyrektora szkoły, przewodniczącego klasowej rady rodziców, członka prezydium szkolnej rady rodziców. Wniosek o przeprowadzenie kontroli powinien być uzasadniony. O wynikach przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna informuje każdorazowo szkolną radę rodziców i dyrektora szkoły.

3) Pod koniec kadencji komisja rewizyjna i prezydium szkolnej rady rodziców składa sprawozdanie ze swych czynności na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

§ 13

Zakres kompetencji funkcyjnych członków Rady Rodziców

1. Zadaniem Przewodniczącego Rady Rodziców i jego zastępcy jest:

a) dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 8,

b) opracowanie planów działalności na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń klasowych Rad Rady Rodziców,

c) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy,

d) zwoływanie, prowadzenie zebrań Rady Rodziców tj. Ogólnego Zebrania Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców,

e) kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców,

f) określenie zadań dla komisji problemowych,

g) ścisłe współdziałanie z dyrekcją Szkoły Podstawowej, radą pedagogiczną,

h) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

2. Do zadań Sekretarza Rady Rodziców należy:

a) opracowanie i realizacja harmonogramu działań Rady Rodziców,

b) przygotowanie zebrań Prezydium i Ogólnego Zebrania Rodziców,

c) prowadzenie dokumentacji i korespondencji,

d) przygotowanie protokołu z posiedzeń

e) prawidłowe przechowywanie całości dokumentacji Rady Rodziców,

3. Do zadań Skarbnika Rady Rodziców należy:

a) prowadzenie dokumentacji kasowo – księgowej,

b) prowadzenie całokształtu działalności finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie,

c) wykonywanie sprawozdań z działalności finansowej i przedkładanie ich.

Rozdział VIII

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 14

1. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz na kwartał w roku szkolnym.

2. Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej – złożony do prezydium Rady Rodziców.

§ 15

1. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

3. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

§ 16

1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniami sprawozdawczo wyborczymi Rady Rodziców.

2. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, rady rodziców klasy lub dowolnej grupy rodziców.

3. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 17

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

§ 18

1. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

2. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

Rozdział IX

Zasady gromadzenia funduszy Rady Rodziców.

§ 19

1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

a) ze składek rodziców;

b) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady;

c) z dochodowych imprez organizowanych przez rady rodziców i mieszkańców środowiska szkoły;

d) z działalności gospodarczej;

e) z innych źródeł.

§ 20

1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy.

2. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej Prezydium Rady Rodziców.

3. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

§ 21

1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady

Rodziców na bieżący rok” zatwierdzonego każdorazowo przez Radę Rodziców.

2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców”.

Rozdział X

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców

§ 22

1. Środki zebrane ze składek rodziców są do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

a) pomoc materialna dla dzieci w szczególnej sytuacji losowej z przeznaczeniem na dożywianie, odzież, podręczniki;

b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym Szkoły Słoneczny Festyn, Dzień Sportu, Dzień Ucznia, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.

c) finansowanie własnych projektów rady rodziców: remont sali lekcyjnej, wyposażenie szkoły w odpowiednią aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, doposażenie świetlicy i biblioteki szkolnej

B. Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł

1. Środki te mogą być wydatkowane na:

a) dofinansowanie celów ustalonych w § 6

b) finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu

c) przedmiotowego, wyposażenie szkoły w odpowiednią aparaturę, renowacja urządzeń sportowo –rekreacyjnych itp.;

d) przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej,

e) lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych.

2. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców. W takim wypadku prezydium rady rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.

Rozdział XI

Obsługa księgowo – rachunkowa środków finansowych rady rodziców

§ 23

1) Do obsługi księgowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, zatrudnia się księgową

2) Do obowiązków księgowej należy:

– przyjmowanie i księgowanie wpłat

– prowadzenie dokumentacji księgowej

– składanie rocznych sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej.

3) Rada Rodziców wyznacza Skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowej

4) Rada Rodziców posiada wydzielone konto bankowe w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów

5) Do obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego upoważnia się Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika Rady Rodziców, jednak dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród w/w osób

6) Dokumenty finansowe zatwierdza przed zaksięgowaniem:

– Przewodniczący Rady Rodziców lub Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców pod względem merytorycznym

– Skarbnik Rady Rodziców pod względem formalnym

7) W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, a dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości stosuje się odpowiednie przepisy

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

§ 24

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.

2. Rada rodziców poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 6 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną – prezydium rady rodzicielskiej może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 25

1. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców jak i członkowie Komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.

2. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

§ 27

1. Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidywanym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy aktów prawnych.

§ 28

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

RADA RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109

W KRAKOWIE, UL.MACKIEWICZA 15.

Uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10. 2010 r.

Przewodnicząca Rady Rodziców

REGULAMIN_RADY_RODZICOW_109_uchwalony 20.10.2010 r.

Prezydium:

Iwona Zbieżek – przewodnicząca
Katarzyna Cupiał – zastępca przewodniczącej
Urszula Kaczmarek – skarbnik

Komisja rewizyjna:

Sebastian Małasiński

Wojciech Perlikowski

KONTO RADY RODZICÓW SP 109

53 2030 0045 1110 0000 0150 0420

Bank BGŻ

Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 109
w Krakowie, ul. Mackiewicza 15.

Wpłacając proszę w tytule zamieścić: Imię i Nazwisko dziecka oraz Klasę , jeżeli jest wpłata łączna koniecznie KLASĘ

ZSP 16
Skip to content