REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/25

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 109 na rok szkolny 2024/25 Rekrutacja prowadzona jest…

Czytaj więcej

Rekrutacja do klas I - 2023/24

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 109 na rok szkolny 2023/24 Rekrutacja prowadzona jest…

Czytaj więcej

Listy Uczniów klas 1 - rok 2022/23

Listy uczniów zapisanych do klas 1 Szkoły Podstawowej nr 109  na rok szkolny 2022/23, z…

Czytaj więcej

Spotkanie dla rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych

Spotkanie dla rodziców i uczniów przyszłych klas pierwszych Szanowni Państwo Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego…

Czytaj więcej

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 109 na rok szkolny 2022/2023

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 109 na rok szkolny 2022/2023 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH LISTA…

Czytaj więcej

Dyrektor: RENATA RAUSIŃSKA
Adres: ulica JÓZEFA MACKIEWICZA 15
31-214 Kraków Dzielnica: IV Prądnik Biały
Adres e-mail: zsnr5krakow@gmail.com
Telefon: 124152759
Fax: 124152759

 

Prowadzone grupy rekrutacyjne, spełniające kryteria wyszukiwania:
Ogólnodostępna

Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej:

Ogólnodostępna
Typ grupy rekrutacyjnej: Ogólnodostępna

Kryteria rekrutacyjne

 • Kryterium obwodowe (100 pkt.)
 • Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły[1], której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym oraz będzie w przyszłym roku szkolnym jego brat lub siostra
 • Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu
 • Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców kandydata
  Kandydat, którego rodzice[2] mieszkają w Gminie Miejskiej Kraków i w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce zamieszkania na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, osobiście lub za pośrednictwem płatnika
 • Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły[1], w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne
 • Szkoła ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat

Oferta:

 • Posiada stołówkę
 • Posiada świetlicę szkolną
 • Prowadzi oddziały ogólnodostępne
 • Pracuje tylko na jedną zmianę

Opis:

Szkoła mieści się w pierwszym i drugim pawilonie Zespołu Szkół. Ma 15 dużych sal lekcyjnych i pracownię komputerową. W szkole funkcjonuje biblioteka i świetlica. Uczniowie korzystają z boisk: nowego, wielofunkcyjnego i dużego trawiastego do piłki nożnej. W szkole znajduje się duża sala gimnastyczna i 3 małe. Do dyspozycji uczniów oddany jest także teren zielony (ogrodzony) oraz nowo wybudowany plac zabaw. W szkole uczy się 323 uczniów w 14 oddziałach. Mamy bogatą ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli. Szkoła ma certyfikat Szkoła z Pasją. Chętni uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Cena obiadu wynosi 6 zł. Uczniowie klas młodszych jedzą obiady pod opieką nauczycieli.W szkole funkcjonuje sklepik. Dzieci otrzymują także bezpłatnie mleko w ramach akcji Mleko w szkole oraz owoce i warzywa w ramach akcji Owoce w szkole. W klasach I – III w ramach 2 godzin wf dzieci korzystają z lodowiska i basenu. Uczniowie i rodziny objęci są opieką pedagoga (wtorek i czwartek 14-17, pozostałe dni 8.30 – 13.30) i psychologów z Poradni Pedagogicznej. Dla dzieci sześcioletnich przygotowane są odpowiednie sale. Są dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne.Dostosowane są umywalki i sanitariaty. W szkole uczy dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,ustawicznie podnosząca swoje kwalifikacje. Działa również biblioteka czynna codziennie od 8.00 do 14.00 Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów rokrocznie lokują się w najwyższych staninach. W ramach zajęć dodatkowych dzieci rozwijają swoje zainteresowania na kołach: sportowych, językowych, matematyczno-informatycznych,przyrodniczych, origami, decoupage. Szkoła wspomaga także uczniów z deficytami. Mogą uczestniczyć w szeregu zajęć wyrównawczych. Działa szkolna telewizja Uczeń TV Prowadzone są również zajęcia taneczne,hip – hopu,baletu, gimnastyki korekcyjnej, robotyki, projektowania odzieży, nauki gry na gitarze za niewielką odpłatnością. W szkole panuje przyjazna uczniom atmosfera, prężnie działa Samorząd Uczniowski. Monotonia roku szkolnego urozmaicana jest wieloma atrakcyjnymi wydarzeniami: dzień sztuki, warsztaty wiosna w umyśle, dzień ucznia,akcja Rozśpiewana szkoła, festyn dla uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla, kiermasze świąteczne. W każdym miesiącu wyznaczony jest wybrany przez uczniów zwariowany dzień np.Kubusia Puchatka, Bajki, Kota. Dzieci wspomaga także wybierany przez nich Rzecznik Praw Ucznia. Uczniowie uczestniczą w akcjach wolontariackich WOŚP, Banku Żywności. Współpracujemy z krakowskim WOPR, który rokrocznie organizuje szkolenia z cyklu Bezpieczne wakacje. Należymy do Klubu Szkół UNICEF. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Zamieszczone są tam szczegółowe kryteria naboru do szkoły, zasady i terminarz zapisów. Sekretariat – godziny pracy: poniedziałki 8.00 – 13.00, wtorki 9.00 – 17.00, środa 10.00 -. 15.00. Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców: poniedziałki 17-18, środy 10.00-11.00 Świetlica szkolna dla dzieci klas I – IV jest czynna od 6.50 do 17.00.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 67poz. 328).

§ 1

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 109 dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (art. 20a ust. 5 oraz art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 109 kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni w formie elektronicznej na formularzu zamieszczonym na Portalu Edukacyjnym.
Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 109 odbywa się w terminach podanych przez Wydział Edukacji

§ 2

Dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 109 spoza obwodu szkoły:
Załącznik do uchwały nr LXVI/1651/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 15 marca 2017 r. ,

zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa 23.01.2019

2. O kolejności przyjęć dzieci spoza obwodu decyduje ilość punktów

§ 3

Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.
O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje powołana przez dyrektora szkoły zarządzeniem Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w składzie:
– przewodniczący – wicedyrektor szkoły,

– członek – pedagog szkolny,

– członek – nauczyciel

Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów, nie więcej niż 25, stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie.
W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców (prawnych opiekunów) np. umieszczenie rodzeństwa w jednej klasie, umieszczenie ucznia wraz z najbliższą koleżanką/ kolegą
Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły.

§ 4

Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują w terminie podanym przez Wydział Edukacji
Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia wniosku na piśmie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia nieprzyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od uzyskania w/w informacji.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor publicznej szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Krakowie wprowadzony został Zarządzeniem nr 25a/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie

 

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Krakowie wprowadzony został Zarządzeniem nr 25a/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie
Czy można zapisać Dziecko do Szkoły w sekretariacie?

Tak. Każdy zainteresowany zapisaniem Dziecka do naszej Szkoły może przyjść do sekretariatu w godzinach otwarcia, pobrać formularz rekrutacyjny, wypełnić go i złożyć u Pracownika sekretariatu.

Czy będą utworzone klasy wyłącznie dla Dzieci Sześcioletnich?

Jesteśmy przekonani, że takie klasy powstaną. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, ile ich będzie i jak będą liczne (zgodnie z ustawą nie powinny być liczniejsze niż 25 Dzieci). Oczywiście wsłuchujemy się również w prośby Rodziców i jeżeli zdecydują, aby zapisać swoje Sześcioletnie Dziecko do klasy z Siedmiolatkami, to szanujemy Ich wolę. Oczywiście tego typu zmiany możliwe są dopiero po ogłoszeniu listy przyjętych do naszej Szkoły.

Jeżeli nasze Dziecko ma ulubionego Kolegę/Koleżankę, np. z przedszkola, to czy można poprosić, aby Dzieci znalazły się w tej samej klasie?

Tak, ale dopiero po ogłoszeniu list przyjętych i podziału na klasy, które według nowych przepisów ma być dokonane ze względu na datę urodzenia. Mimo to prosimy, aby już na Karcie zapisu w dowolnym miejscu dopisać nazwisko Kolegi/Koleżanki. Postaramy się spełnić Państwa prośbę dokonując możliwych przesunięć i wymiany Dzieci przydzielonych do oddziałów zgodnie z wprowadzoną od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ustawową zasadą. Sugerujemy, abyście Państwo porozumieli się z Rodzicami Kolegi/Koleżanki, aby to była deklaracja dwustronna. Niestety mieliśmy takie sytuacje, że po przydzieleniu Dzieci do klas, Rodzice jednostronnie wycofywali się z wcześniejszej prośby, co dla drugiej strony bywało sporym zaskoczeniem i powodem do niemiłych emocji. Najtrudniej było wytłumaczyć tę zmianę Dziecku, które liczyło na obecność Kolegi/Koleżanki w nowej klasie. Sugerujemy, aby bez względu na Państwa starania, pielęgnować w Dziecku pozytywne nastawienie do tego, co „nowe”, bo Szkoła jest kolejnym nowym etapem w życiu Dziecka. Tu pozna nowe Panie i z pewnością zaprzyjaźni się z nowymi Kolegami i Koleżankami.

Czy można wybrać przyszłego Wychowawcę?

Nie. W tym momencie jakakolwiek deklaracja z naszej strony dotycząca tego, kto będzie Wychowawcą przyszłych klas pierwszych byłaby nieodpowiedzialnością i mogłaby Państwa wprowadzić w błąd. W związku z tym, że nie wiemy, ile utworzymy klas pierwszych, nie wiemy również, ilu będziemy potrzebować Nauczycieli. Poza tym taka praktyka mogłaby mocno skomplikować naszą pracę przy przydzielaniu Dzieci do klas, bo jak mielibyśmy decydować w sytuacji, gdy np. ponad 30 Osób chciałoby zapisać Dziecko do „tej Pani”. W naszej Szkole pracują doświadczeni Nauczyciele. Cieszymy się, że Państwo cenicie Ich profesjonalizm i wybieracie Szkołę również ze względu na Ich pracę. Prosimy Państwa o zaufanie i zrozumienie naszych decyzji, ponieważ podejmując je musimy brać pod uwagę wiele różnych czynników.

Kiedy i jak dokonuje się przydziału Dzieci do klas?

Po zakończeniu rekrutacji, jeszcze przed ogłoszeniem wyników, dokonuje się przydziału Dzieci do klas. To dość czasochłonne i stresujące zajęcie 🙂 W pierwszej kolejności decydujemy, ile powstanie klas pierwszych (maksymalna liczba Dzieci w klasie to 25). Zgodnie z nowymi przepisami musimy podzielić liczbę przyjętych Dzieci przez 25 i policzyć, ile możemy utworzyć oddziałów spełniających warunek, że w jednej klasie nie może być więcej niż 25 Dzieci. Nie tworzymy klas „lepszych” i „gorszych”, dla konkretnego Wychowawcy – po pierwsze nie wolno nam tak postępować, po drugie nawet, gdybyśmy mogli, na etapie rekrutacji nie mamy żadnej wiedzy na temat poziomu rozwoju, umiejętności i zdolności Dzieci. Każda klasa to dla nas samych niespodzianka 🙂

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Szkole?

Dzieci do szatni przyprowadzane są przez Rodziców. Kilka minut przed lekcjami do szatni schodzi Nauczyciel, z którym Dzieci przechodzą do sali lekcyjnej (jeżeli Dziecko przed lekcjami przebywało w świetlicy, to w odpowiedniej chwili sprowadzane jest przez Nauczyciela do szatni, aby wspólnie ze swoja klasą mogło wyjść na lekcje). Podczas lekcji i podczas przerw Dzieci są pod opieką Nauczycieli uczących w tej klasie. Po skończonych lekcjach Nauczyciel odprowadza Dzieci do szatni (te, które wychodzą po lekcjach do domu) lub do świetlicy. W świetlicy opiekę nad dzieckiem przejmują Nauczyciele świetlicy, którzy towarzyszą Dzieciom do czasu wyjścia ze Szkoły. Dzieci mogą odbierać ze świetlicy tylko upoważnione osoby. Na obiady Dzieci chodzą pod opieką wychowawcy lub nauczyciela uczącego w klasie. W szatniach pracują Panie szatniarki, które znają praktycznie każde Dziecko, jego Rodziców i Krewnych, którzy są upoważnieni do odebrania Dziecka ze Szkoły. Każdy wrzesień jest dla nas „uczeniem się” nowych Uczniów i zwyczajów Rodziców, dlatego mamy nadzieję, że Państwo dacie nam czas na poznanie Państwa Dzieci. Budynek Szkoły jest monitorowany.

Jak wygląda organizacja świetlicy?

Świetlica czynna jest w godz. od 7:00 do 17:00. Zapisy do świetlicy prowadzone są w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Do świetlicy można zapisać również Dziecko w dowolnej chwili, gdy zaistnieje taka potrzeba. Dzieci przydzielane są do „grup świetlicowych”, z których każda ma przypisanych Nauczycieli i przygotowany „plan zajęć”. W czasie zajęć świetlicowych Dzieci odrabiają zadania domowe, uczestniczą w zajęciach ruchowych (w tym spacery i zabawy na powietrzu), plastycznych, muzycznych, rozwijających logiczne myślenie, w spotkaniach z „ciekawą książką” lub „ciekawym filmem”. Mają czas na zabawę dowolną i wypoczynek w „pokoju relaksacyjnym”. Wrzesień każdego roku jest czasem organizowania świetlicy, poznawania nowych Uczniów, dlatego ważna jest współpraca Rodziców z Nauczycielami.

Czy Dzieci mogą zostawić podręczniki w Szkole?

Tak. W każdej sali jest miejsce, gdzie Dzieci mogą zostawić podręczniki. Dziecko w klasie I ma najczęściej 1 książkę z ćwiczeniami do edukacji wczesnoszkolnej na miesiąc, z której korzysta na co dzień, podręcznik do j. angielskiego z ćwiczeniami oraz katechizm (w przypadku Dzieci uczęszczających na lekcje religii), dodatkowo zeszyty. W przypadku konieczności odrobienia zadania domowego, Dzieci zabierają podręczniki do domu. Warto pamiętać, że ciężar uczniowskiego plecaka to nie tylko podręczniki i zeszyty, ale również piórnik, kredki, pojemniki na śniadanie, butelki z napojami, dziecięce maskotki, itp. O tym, jak przygotować Dziecko do zajęć w Szkole, będą informować Wychowawcy na pierwszym spotkaniu z przyszłymi Pierwszoklasistami i Rodzicami, które planowane jest na czerwiec 2015 r.

Czy wszystkie klasy chodzą do Szkoły „na rano”?

Tak. Jednak nie wszystkie klasy rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:00. Niektóre zaczynają lekcje o 8:55.

ZSP 16
Skip to content