REKRUTACJA – LIPIEC 2024r.

REKRUTACJA – LIPIEC 2024r. LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH - Z INNYCH PRZEDSZKOLI Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola…

Czytaj więcej

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/25

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30 na rok szkolny 2024/25 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z…

Czytaj więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 Informujemy, że rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 30…

Czytaj więcej

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30 na miesiąc sierpień 2023r.

REKRUTACJA – SIERPIEŃ 2023r.   LISTA PRZYJĘTYCH   Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30 na…

Czytaj więcej

Rekrutacja na rok 2023/24

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30 na rok szkolny 2023/24 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z…

Czytaj więcej

podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). Uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

§1

1. Rekrutacja według terminów określonych zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola od 1 września, jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

3. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego na stronie www.krakow.formico.pl.

4. Kryteria naboru i dokumenty niezbędne w postepowaniu rekrutacyjnym określają przepisy prawa oświatowego oraz Uchwała Rady Miasta Krakowa stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Kryteria rekrutacyjne dzielą się na:

a) kryteria główne tzw. „ustawowe” brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego tj. w pierwszej kolejności,

b) kryteria dodatkowe tzw. „gminne” brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego tj. w dalszej kolejności.

6. Terminy i etapy rekrutacji określa Prezydent Miasta Krakowa w drodze Zarządzenia, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Dyrektor przedszkola zarządzeniem powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:

– przewodniczący – wicedyrektor,

– członek – nauczyciel – wychowawca grupy przedszkolnej,

– członek – pedagog szkolny.

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej weryfikującej Wnioski o przyjęcie może od wnioskodawców żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w formularzu i oświadczeniach.

§2

1. Rodzice/opiekunowie prawni zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają Wniosek o przyjęcie odręcznie lub w formie elektronicznej.

2. Wypełniony Wniosek o przyjęcie rodzice/opiekunowie prawni podpisują i składają w Przedszkolu Samorządowym nr 30 w Krakowie, jeśli wybrali to przedszkole na pierwszym miejscu.

3. Formularze można pobrać w przedszkolu oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico.

4. Dzieci w wieku 6 lat spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w danym roku szkolnym oraz dzieci korzystające z odroczenia obowiązku szkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności.

5. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci korzystających z odroczenia obowiązku szkolnego winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

6. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

8. Niezłożenie wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa (załącznik nr 2 do regulaminu) spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

.

§3

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola na kolejny rok szkolny. Termin podpisywania umów ustala dyrektor przedszkola.

2. Dziecko zmieniające przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

§4

1. Liczbę i liczebność grup przedszkolnych określa arkusz organizacyjny sporządzony przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa oświatowego i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. O przydziale do danej grupy dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje dyrektor przedszkola.

3. Listy dzieci zakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym wywieszane są zgodnie z terminem określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa (załącznik nr 2 do regulaminu).

4. Podpisywanie umów w sprawie korzystania z usług przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych trwa w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa (załącznik nr 2 do regulaminu).

5. Niepodpisanie umowy w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu

§5

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w niniejszym przedszkolu.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w niniejszym przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Załącznik nr 1

Uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 147/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z 23 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 25a/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie

Przedszkole należy do Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 109 i wygaszanymi klasami Gimnazjum nr 13. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 17.00. Podstawa programowa realizowana jest od 8.00 do 13.00.

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu uruchomione zostaną 4 grupy. 3 grupy przedszkolne oraz jedna grupa „zerówkowa”. Lokalizacja grup przedszkolnych mieści się na pierwszym piętrze, gdzie prowadzi osobne wejście wraz z odrębną klatką schodową. Zerówka mieści się w głównym pawilonie Zespołu Szkół nr 5 na parterze, posiada osobną szatnię i łazienkę. Dzieci i rodzice korzystają z wejścia głównego do budynku.

Kadra pedagogiczna jest bardzo wysoko wykwalifikowana. Przedszkole posiada logopedę i dietetyka, który planuje żywienie dzieci z uwzględnieniem diet, w przypadku wystąpienia u dzieci udokumentowanych medycznie alergii pokarmowych. Przedszkole zapewnia 3 posiłki: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek, przygotowywane przez własną stołówkę.

Dzieci w ramach podstawy programowej korzystają z następujących dodatkowych zajęć: język angielski, rytmika, zajęcia ruchowo-taneczne. Dodatkowo dzieci mogą korzystać z zajęć popołudniowych, odpłatnych: sportowych (piłka nożna, aigido), baletowych, tanecznych. Na wniosek grup rodziców zainteresowanych inną formą aktywności u dzieci, mogą zostać uruchomione także zajęcia plastyczne i ceramiczne.

Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną. Sale do zajęć są nowe, przyjazne i dobrze wyposażone. Przedszkole posiada własny, ogrodzony plac zabaw na podłożu trawiastym, oraz wspólnie ze szkołą boisko wielofunkcyjne i sale gimnastyczne.

ZSP 16
Skip to content