Nasza świetlica podzielona jest na cztery sale do dyspozycji dzieci. Każda z sal jest dostosowana odpowiednio do potrzeb najmłodszych uczniów naszej szkoły, systematycznie wzbogacana w zabawki zapewniające rozrywkę oraz pomoce dydaktyczne. Dbając o aktywny i zdrowy styl życia uczniów organizujemy gry i zabawy ruchowe np. skoki na skakance. Dzięki takim formom zabaw i gier, doskonalimy aktywność fizyczną uczniów. Wychowawcy organizują również ciekawe zajęcia plastyczno – techniczne. Nauczyciele służą pomocą przy odrabianiu lekcji. Dzieci chętnie biorą udział w konkursach, quizach, zawodach organizowanych przez wychowawców świetlicy. Naszym uczniom staramy się stworzyć miłą, wesołą, rodzinną atmosferę, a czas wolny tak zorganizować, aby każdy mógł rozwijać swoje zainteresowania i znaleźć dla siebie coś ciekawego.

Sala główna

Sala główna to największa z sal świetlicowych. Dzieci spędzające w niej czas mogą skorzystać z przestrzeni wypełnionej stolikami, w której wychowawcy stworzyli doskonałe warunki do wykonywania prac plastycznych (stoliki zlokalizowano blisko kącika plastycznego), korzystania z gier stolikowych, klocków magnetycznych, lego i klocków konstrukcyjnych.

Znaczną część sali zajmuje dywan z motywem miasta, służący dzieciom do zabaw dowolnych, zorganizowanych zabaw ruchowych i spędzania czasu w małych grupach . Sala wyposażona jest także w 4 kanapy będące miejscem odpoczynku dla dzieci. Kanapy stwarzają dzieciom możliwość, aby położyć się i zrelaksować po trudach dnia, są także dogodnym miejscem do czytania literatury dziecięcej i czasopism (przez wzgląd na lokalizację nieopodal świetlicowej biblioteczki) .

W sali głównej znajduje się też kilka kącików zainteresowań: kącik plastyczny (kartki, kredki, pisaki, nożyczki, kleje, szablony do rysowania, plastelina i inne materiały plastyczne), kącik łamigłówek (kolorowanki, rebusy, krzyżówki, kodowanki, itp.), kącik do zabaw klockami waflowymi, kącik kuchenny i sklep.

Sala zabaw

Sala zabaw to miejsce, które gwarantuje naszym podopiecznym moc wrażeń i atrakcji oraz pozytywną dawkę ruchu. W sali zabaw dzieci mogą spożytkować swoją energię na zabawie i zaspokoić swoją naturalną potrzebę ruchu w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.

Wyposażenie sali zabaw dobierane jest w trosce o walory edukacyjne i bezpieczeństwo każdego dziecka. Znajdziemy tam: miękkie duże klocki z gąbki, basen z kulkami, plastikowe elementy do budowania małych konstrukcji, materace, miękkie piłki, maskotki i zestawy zabawek wykorzystywane do zabaw tematycznych. Całe wyposażenie zostało wybrane z myślą o potrzebach rozwojowych i zainteresowaniach naszych podopiecznych dzięki czemu służy integracji z rówieśnikami, rozwijaniu kreatywność i umiejętność współdziałania.

Sala gier

Świetlicowa sala gier jest miejscem,gdzie uczniowie mogą wykonywać wiele aktywności, począwszy odwykonywania prac plastycznych( rysowanie, kolorowanie) po wypoczynek.

W tej sali znajdują się 4 stoliki czteroosobowe oraz jeden sześcioosobowy. Do dyspozycjidzieci jest piankowy domek, w którym dzieci chętnie wypoczywają, bawią się w nim także swoimi
zabawkami. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszy się gra w bilard, który ustawiony jest w jednej zczęści sali.

Sala gier oferuje możliwość grania w gry planszowe, z których dzieci chętnie korzystają. Sala wyposażona jest także w mnóstwo klocków, zarówno piankowych jak i plastikowych, z których powstają
najrozmaitsze budowle. Dla fanów piłki nożnej do wykorzystania jest także mini boisko, na którym mogą za pomocą miękkiej piłki rozgrywać mecze. Sala gier zapewnia dzieciom mnóstwo atrakcji, przez cocieszy się dużym zainteresowaniem.

Sala ciszy

Jest to sala, w której każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Biblioteczka oraz wygodne i wielkie poduchy, skuszą nawet najmniej zagorzałego miłośnika książek.

Natomiast ogromny wybór klocków pobudzą kreatywność i zapewnią rozrywkę na długi czas. Z kolei wiele uśmiechu i zabawy połączonej z edukacją zapewnią dzieciom liczne gry.

W sali znajdują się również stoliki, przy których dzieci mogą pod okiem nauczyciela rozwijać swoje zdolności plastyczne, kreatywność.

Chcielibyśmy Państwa ostrzec, otóż pomimo swojej nazwy w sali tej nie zawsze panuje cisza. Za to jest dobra zabawa i wiele radości.

Sala „K”

Sala jest zaaranżowana w części świetlicowego korytarza. Jest to przestrzeń wypełniona kolorowymi stolikami, w której dzieci spędzają czas grając w gry stolikowe, rozwiązują łamigłówki obrazkowe, kolorują. Niesłabnąca popularnością cieszy się także gra w piłkarzyki.

Sala K, dzięki wyposażeniu w kurtynę, jest też miejscem uroczystych obchodów uroczystości świetlicowych i przedstawień przygotowywanych przez dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.

Strefa ciszy

Strefa ciszy jest świetnym miejcem dla dzieci, które chcą odrabiać zadania domowe lub wykonywać prace plastyczne. Odpowiednio duża przestrzeń tego miejsca gwarantuje wygodę i komfort zajęć.

Dodatkowym atutem strefy ciszy jest Biblioteka i Czytelnia znajdujące się tuż obok. Można w atmosferze ciszy i spokoju wypożyczyć książkę a następnie zatopić się w ulubionej lekturze.

Strefa rodzica

Strefa rodzica to wyznaczone miejsce dla rodziców w świetlicy , którzy przyprowadzają i odbierają dzieci.

W strefie rodzica od godz. 13.30 do 16.00 ma dyżur jeden nauczyciel, który jest odpowiedzialny za wydanie dziecka rodzicowi/opiekunowi lub osobie upoważnionej do odbioru dziecka. Osoba, która odbiera dziecko podaje imię i nazwisko dziecka, oraz klasę. Nauczyciel jest zobowiązany w przypadku wątpliwości sprawdzić czy dana osoba jest upoważniona do odbioru dziecka.

Ze względów bezpieczeństwa i higieny osoby odbierające dzieci ze świetlicy oczekują na dziecko w tej wyznaczonej strefie rodzica.

Regulamin świetlicy obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 109 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie profilaktyczno – wychowawczym.

3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.

4. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

5. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

II CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

• Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i rekreacji.

• Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

• Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień wychowanków.

• Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

• Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.

• Pomoc w organizacji żywienia w stołówce (zaprowadzanie wychowanków na obiad).

• Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować: konkursy międzyświetlicowe, konkursy dla przedszkoli.

4. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

III ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły (ale nie wchodzi z dzieckiem do budynku szkoły) zgodnie z godziną podaną w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy. Godziny przyprowadzenia dziecka do szkoły liczy się co 30 minut zaczynając od godz. 7.00.

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).

5. W celu zapisania dziecka do świetlicy należy wypełnić kartę zapisu oraz kartę upoważnień. W dniu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego rodzice (opiekunowie) składają u wychowawców świetlicy kartę zapisu oraz kartę upoważnień. Wzory druków kart zapisu i upoważnień są dostępne do pobrania w zakładce ŚWIETLICA>DOKUMENTY.

6. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani poinformować wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz o wszystkich innych istotnych informacjach czy zadeklarowanych decyzjach zamieszczonych w karcie zapisu jak i karcie upoważnień (choroby, alergie, telefony kontaktowe, nr i seria dokumentu tożsamości, zmiana osób upoważnionych lub ich danych itp.).

7. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci:

uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii, basenu, lodowiska,
uczniowie przebywający w szkole przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,
uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu nieobecności nauczyciela.
8. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.

9. Harmonogram świetlicy jest określeniem działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.

10. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności wychowanków do m.in. bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.

11. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy.

11. Świetlicę szkolną uczniowie opuszczają z nauczycielem, zgodnie z godziną podaną przez rodzica/opiekuna w karcie zapisu dziecka do świetlicy. Godzinę opuszczenia świetlicy liczy się co 30 minut, licząc od godziny 12.00.

12. Nauczyciel zaprowadza dzieci do szatni (zgodnie z godziną podaną w karcie zapisu), a następnie przekazuję rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub osobie upoważnionej (po ustaleniu tożsamości).

13. Dziecko może samodzielnie opuścić szkołę na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, opiekunów prawnych (na oświadczeniu musi być podana dokładna godzina i data wyjścia ucznia ze świetlicy wraz z podpisem obojga rodziców). Godzinę wyjścia liczy się co 30 minut od godziny 12.00.

14. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

15. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko oraz telefonicznych informacji przekazanych przez rodzica. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

IV RODZICE I WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie wychowawcy świetlicy.

2. W przypadku odbioru dziecka ze świetlicy, rodzic/ opiekun/osoba upoważniona, ma obowiązek zgłosić wychowawcy świetlicy chęć odbioru dziecka. Wychowawca po ustaleniu tożsamości osoby odbierającej dziecko, wyraża zgodę na opuszczenie świetlicy przez dziecko z rodzicem/ opiekunem/ osobą upoważnioną. Tożsamość osób odbierających dzieci jest weryfikowana na podstawie dowodu osobistego.

3.Przyprowadzając/odbierając dziecko ze świetlicy szkolnej rodzic/opiekun/osoba upoważniona nie wchodzi do budynku szkoły.

4. Nie ma możliwości wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej na telefoniczną prośbę rodziców.

5. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic (opiekun) postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić wychowawcy świetlicy.

6. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy poprzez punktualne odbieranie swoich dzieci.

7. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy, który udostępniony jest do wglądu na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”.

8. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych w szkole możliwości (rozmów z rodzicami, interwencji pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków świetlicy.

9.Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawców świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

V DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

1. Regulamin świetlicy.

2. Plan pracy świetlicy szkolnej.

3. Harmonogram pracy świetlicy.

4. Harmonogram pracy wychowawców świetlicy.

5. Dziennik zajęć.

6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

7. Karty upoważnień do odbioru dzieci ze świetlicy.

8. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

9. Strona internetowa.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin świetlicy opracowują wychowawcy świetlicy.

2. Wychowawcy świetlicy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.

Harmonogram pracy świetlicy 2021/2022 jest w tworzeniu

ZSP 16
Skip to content