mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja.

MLegitymacja, to legitymacja szkolna w telefonie, będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, data wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), data urodzenia, PESEL, nazwa i adres szkoły.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 109. Aby uruchomić mLegitymację dziecko musi posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności legitymacji w wersji papierowej.

W przypadku utraty przez ucznia prawa do posiadania legitymacji Szkoły Podstawowej nr 109 (np. ukończenie szkoły, przepisanie dziecka do innej szkoły) legitymacja mobilna będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji tj. w sytuacjach takich jak: zgubienie, uszkodzenie, niepoprawne działanie urządzenia mobilnego lub jego wymiana na inne.

Ponieważ mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia, w momencie jego zgubienia lub kradzieży, należy natychmiast poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji w szkole.

 

Procedura wydawania mLegitymacji

W szkole :

 1. Rodzic ( opiekun prawny)na adres mailowy: panek.klaudiasp109@gmail.com wysyła zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB – plik musi być nazwany imieniem i nazwiskiem ucznia i nazwą klasy.
 2. Następnie uczeń przynosi do sekretariatu uczniowskiego przygotowany w wersji tradycyjnej i podpisany przez rodzica / prawnego opiekuna wniosek o wydanie mLegitymacji oraz potwierdza swoją tożsamość papierowym dokumentem.
 3. Po wprowadzeniu do systemu uczeń otrzymuje kod aktywacyjny, który będzie do odbioru w sekretariacie uczniowskim. Informacje dotyczące gotowości do odbioru kodu będą wysyłane w wiadomości zwrotnej na adres z którego przesłane zostało zdjęcie.
 4. Kod aktywacyjny QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie.
 5. Ustawowy czas realizacji wprowadzenia przez szkołę wniosku do systemu wynosi 14 dni, gdy wszelkie kroki formalne ciążące na rodzicu i uczniu zostały prawidłowo dopełnione. W przypadku braków formalnych, rodzic zostaje o nich powiadomiony e-mailowo, na adres użyty przy wysłaniu zdjęcia do szkoły i w terminie 7 dni uzupełnia braki. W przypadku niedotrzymania terminu 7 dni, wniosek traci ważność, a materiały przesłane przez rodzica i dostarczone przez ucznia zostają trwale usunięte.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o mLegitymację i po wyrobieniu dokumentu (wprowadzenie danych do systemu i wygenerowanie kodu QR), wszystkie dane przesłane przez rodzica zostają trwale usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.

 W domu należy:

 1. Pobrać aplikację mObywatel. Informacja pod linkiem:

INFORMACJA

 1. Zapoznać się z regulaminem mLegitymacja i zaakceptować regulamin
 2. Wybrać „PLUS” i „Legitymacja Szkolna”
 3. Zeskanować kod QR

 

Ważne linki:

REGULAMIN

WNIOSEK   o wydanie mLEGITYMACJI

GENERATOR ZDJĘĆ DO mLEGITYMACJI

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 109 W KRAKOWIE

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 z siedzibą ul. Mackiewicza 15, 31 – 214 Kraków, zsp16@mjo.krakow.pl, : 12 415 56 66

 1. Podane dane będą przetwarzane w celu wydania mLegitymacji oraz umożliwienia korzystania z Systemu mLegitymacji (art. 6.1.c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w sytuacji, gdy przetwarzane będą szczególne kategorie danych art. 9.2. g RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego);
 2. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celu prowadzenia rejestru wydanych legitymacji przez okres do 6 lat od zakończenia nauki w szkole. Dane przetwarzane w Systemie mLegitymacje będą przetwarzane do 6 lat od momentu ostatniej aktywności użytkownika w Systemie lub do momentu ustania lub przedawnienia roszczeń.
 3. Dane będą udostępniane ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, który będzie je przetwarzał w systemie teleinformatycznym, w zakresie niezbędnym do obsługi dokumentów elektronicznych oraz realizacji czynności określonych przepisami, a także zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego..
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych są dostępne pod adresem mailowym: inspektor5@mjo.krakow.pl

Korzystanie z mLegitymacji jest bezpłatne i dobrowolne. W każdym momencie można zrezygnować z usługi – w tym celu należy zgłosić się do szkoły.

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content