REGULAMIN KONKURSU „EKOLOGICZNA OZDOBA CHOINKOWA”

konkurs

ORGANIZATOR KONKURSU

Beata Brajner, Magdalena Wilk

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką estetycznej, przestrzennej ozdoby choinkowej z surowców wtórnych (np. opakowań, nakrętek, gazet, papieru, sznurka, makaronu, masy solnej). Prace powinny być wykonane z tworzyw nadających się do recyklingu, dopuszcza się użycie materiałów naturalnych typu szyszki, słoma, ziarna, suszone owoce.

CEL KONKURSU

Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego segregowania

odpadów, propagowanie idei recyklingu, a także rozpowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania surowców wtórnych i późniejszego ich wykorzystania. Konkurs ma także na celu pobudzenie wyobraźni, rozwijanie uzdolnień plastycznych, kreatywności oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej (dopuszcza się pomoc rodzica).

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Wykonanie jednej ozdoby choinkowej z surowców wtórnych.
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które wcześniej nie zostały zgłoszone do

innych konkursów.

 1. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko, klasa).

TERMIN I MIEJSCE ODDAWANIA PRAC

Prace należy złożyć do dnia 10 grudnia 2021 do wychowawcy klasy.

OCENA PRAC

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną podane w dniu 15 grudnia 2021 r. poprzez platformę Librus.
 2. Przy ocenie ekologicznych ozdób choinkowych Komisja zastosuje następujące kryteria:

− estetyka wykonania,

− walory artystyczne pracy,

− walory ekologiczne pracy,

− pomysłowość,

− bogactwo użytych materiałów.

 1. Komisja Konkursowa oceni ekologiczne ozdoby choinkowe w trzech kategoriach: klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie.
 2. Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu poszczególnych kategorii nagrody

niespodzianki, a dla wszystkich uczestników dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie ozdób choinkowych do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw

autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz do publikacji wyników konkursu  w Internecie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wykorzystane do dekoracji.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej oraz platformie Librus.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, a dotyczących konkursu rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content