Szanowni Państwo

Informuję, że rozpoczyna się czas rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2022/2023. Pierwszy etap, to zapisy do przedszkola na kolejny rok szkolny tych dzieci, które aktualnie (w bieżącym roku szkolnym 2021/2022) do danego przedszkola już uczęszczają.

Takiego zapisu do Samorządowego Przedszkola nr 30 należy dokonać poprzez złożenie „DEKLARACJI KONTYNUACJI”. Deklaracja kontynuacji zapisu do NASZEGO przedszkola jest do pobrania na niniejszej stronie internetowej – poniżej. Wersja wydrukowana jest udostępniona na dzienniku podawczym przy głównym wejściu do budynku ZSP16.

Deklaracje proszę składać w nieprzekraczalnym terminie od 14.02 do 18.02.2022r. w zaklejonej kopercie opisanej „Deklaracja do przedszkola na rok 2022/23”. Koperty należy wrzucać do skrzynek na dzienniku podawczym ZSP16 przy wejściu głównym.

Na deklaracji muszą być złożone podpisy obydwojga rodziców/prawnych opiekunów. W sytuacji gdy prawa opiekuńczo-wychowawcze wobec dziecka posiada tylko jeden rodzic, na deklaracji wymagany jest tylko jego podpis, a do deklaracji musi zostać dołączone oświadczenie tegoż rodzica, informujące o niniejszym fakcie, zawierające klauzulę informującą, że rodzic jest świadomy odpowiedzialności karnej grożącej za składanie fałszywych oświadczeń. W ww. sytuacji przedszkole może żądać przedłożenia do wglądu dokumentacji potwierdzającej opisany w oświadczeniu fakt prawny.

Brak złożenia deklaracji we wskazanym terminie skutkuje niemożnością przedłużenia zapisu dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30 o kolejny rok. Aby zapisać dziecko, w sytuacji gdy deklaracja nie została złożona, należy przystąpić do pełnej rekrutacji, która rozpocznie się 1.03.2022r.

Renata Rausińska

DEKLARACJA KONTYNUACJI

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content