Informacje ogólne:

  • Rekrutacja prowadzona jest dwuetapowo:

I etap – rekrutacja dla dzieci zapisanych do Samorządowego Przedszkola nr 30 w roku szkolnym 2021/2022.

II etap – rekrutacja dla dzieci z innych przedszkoli dostępna wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

  • Wnioski przyjmowane są WYŁĄCZNIE W POSTACI TRADYCYJNEJ (PAPIEROWEJ) , na dzienniku podawczym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 usytuowanym przy wejściu głównym do placówki.
  • Rozpatrywane są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne i złożone w wyznaczonym terminie. Wnioski zawierające błędy formalne, jak również wnioski niekompletne i złożone przed terminem lub po jego upływie, nie są rozpatrywane.
  • O zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń.
  • W przypadku braku możliwości zastosowania ww. kryterium, przedszkole stosuje dodatkowo, kryteria tożsame z kryteriami wprowadzonymi przez Organ Prowadzący dla rekrutacji dzieci do krakowskich samorządowych przedszkoli na rok 2022/23.

 

I etap rekrutacji

(dla dzieci zapisanych do Samorządowego Przedszkola nr 30 w roku szkolnym 2021/2022)

– Termin przyjmowania wniosków – od 21.03.2022 do 31.03 2022r.

– Wniosek – POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUACJI – należy pobrać TUTAJ

(wydruki wniosków są dostępne również na dzienniku podawczym ZSP16)

– Wniosek trzeba wydrukować, wypełnić i złożyć podpisy na obu stronach  wymagane są podpisy obydwojga rodziców

– Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć na dziennik podawczy ZSP16; wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej, zapakowany do koperty opisanej: REKRUTACJA NA LIPIEC – SP30

 

 

II etap rekrutacji

(dla dzieci z innych przedszkoli)

– Termin przyjmowania wniosków – od 01.04.2022 do 08.04 2022r.

– Wniosek – KARTA ZAPISU DZIECKA DO SP NR 30 NA MIESIĄC LIPIEC – należy pobrać TUTAJ – wniosek będzie dostępny od 01.04.2020 r.

(wydruki wniosków będą dostępne również na dzienniku podawczym ZSP16)

– Wniosek trzeba wydrukować, wypełnić i złożyć podpisy na obu stronach  wymagane są podpisy obydwojga rodziców

– Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć na dziennik podawczy ZSP16; wniosek można wrzucić do skrzynki podawczej, zapakowany do koperty opisanej: REKRUTACJA NA LIPIEC – SP30

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content